main slider main slider

Międzynarodowa Konferencja zatytułowanaInternational Conference on

”Recent Advances in Psychosomatic Medicine and Personality Disorders”

 2 grudnia 2020 December 02 2020
UKSW, Wóycickiego 1/3, Warsaw

Międzynarodowa Konferencja zatytułowanaInternational Conference on

”Recent Advances in Psychosomatic Medicine and Personality Disorders”

 2 grudnia 2020 December 02 2020
UKSW, Wóycickiego 1/3, Warsaw

Szanowni PaństwoWelcome to Warsaw

Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji zatytułowanej ”Recent Advances in Psychosomatic Medicine and Personality Disorders” w dniu 2 grudnia 2020 roku w Auli Schumana UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie (patrz program konferencji).
Zapraszamy na serię wykładów dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych i klinicznych w terapii zaburzeń odżywiania, zaburzeń stresopochodnych, psychosomatycznych oraz zaburzeń osobowości. Wykład inauguracyjny pt. ”Recent Advances in the Management of Eating Disorders” wygłosi znany w świecie autorytet naukowy i kliniczny prof. JANET TREASURE z Instytutu Psychiatrii, Psychologii i Neuronauki King’s College w Londynie. Swoją obecnością zaszczyci nas również światowej sławy naukowiec – prof. RICHARD FRACKOWIAK, który zaprezentuje wykład na temat najnowszych osiągnięć neuroobrazowania i informatyki w rozumieniu zdrowego i chorego mózgu. Ponadto zaproszenia do wygłoszenia prezentacji przyjęli eksperci z instytucji naukowych oraz renomowanych ośrodków klinicznych z: Francji, Niemiec, Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii.
Konferencja stanowi formę krótkiego kształcenia skierowaną do środowiska naukowego i klinicznego, w tym: psychologów, lekarzy, terapeutów, pielęgniarek, pracowników socjalnych, pedagogów, socjologów a także studentów.
Mamy nadzieję, że program spotka się z Państwa zainteresowaniem, a konferencja stanie się kolejnym szerokim forum wymiany wiedzy naukowej i doświadczeń.
Więcej informacji o wydarzeniu można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Instytutu Psychologii UKSW
The Center of Psychosomatics and Health Psychology at the Institute of Psychology of Cardinal Stefan Wyszyński University is pleased to invite you to participate in an international conference, “Recent Advances in Psychosomatic Medicine and Personality Disorders” on December 02, 2020 at the Schuman Hall, 1/3 Wóycickiego Street campus, CSWU in Warsaw.
We would like to invite you to a series of lectures on the recent scientific and clinical advances in eating, stress-related, psychosomatic, and personality disorders. The inaugural lecture entitled, “Recent Advances in the Management of Eating Disorders” will be given by Prof. JANET TREASURE, a world-renowned scientific and clinical authority from the Institute of Psychiatry, Psychology, & Neuroscience at the King’s College London. Another world-renowned scientist who will honor us with his presence will be Prof. RICHARD FRACKOWIAK who will present a lecture on the recent advances in neuroimaging and informatics in the understanding of brain health and disease. In addition, invitations to give lectures have been accepted by experts from scientific institutions and prestigious clinical centers from France, Germany, Italy, Poland, and the United Kingdom.
The conference constitutes a form of short education directed to the scientific and clinical community, including: psychologists, medical doctors, therapists, nurses, social workers, pedagogues, sociologists, and students.
We hope that the program will meet with your interest and the conference will become a wide forum of the exchange of scientific knowledge and experience.
More information on this event can be obtained via the website http://www.psychosomatics.pl/


Do zobaczenia w Warszawie!See you in Warsaw!
Przewodnicząca Komitetu OrganizacyjnegoThe Head of the Organizing Committee
Dr hab. n.med. Katarzyna Kucharska
prof. nadzw. UKSW
Katarzyna Kucharska, MD, PhD,
Head of the Center of Psychosomatics and Health Psychology,
Institute of Psychology, CSWU

  •  2 grudnia 2020 roku December 02, 2020
  •  Aula Schumana UKSW the Schuman Hall at CSWU
  •  ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 1/3 Wóycickiego Street campus, CSWU in Warsaw
  •  Rozpoczęcie o godz. 9.00 Start at 9 am

WykładowcySpeakers

Zarejestruj się - im wcześniej tym lepiej!Register - the sooner, the better!

OrganizatorOrganizer

Centrum Psychosomatyki i Psychologii ZdrowiaThe Center of Psychosomatics and Health Psychology at the Institute of Psychology of Cardinal Stefan Wyszyński University

więcejmore

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
pokój 1441
01-938 Warszawa
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Institute of Psychology
1/3 Wóycickiego Street, 01-938 Warsaw
Building no. 14
Room 1441

Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia (CPiPZ) – łączy zakres wiedzy akademickiej z zakresu psychologii i medycyny z integracyjnym podejściem, uwzględniającym wzajemny wpływ i zależności między umysłem, psychiką, biologią i somatyką, składające się na dobrostan człowieka. The Center of Psychosomatics and Health Psychology (CPHP) - combines the academic knowledge in the field of psychology and medicine with an integrative approach, taking into account the relationships between the mind, biology, and somatics that make up human well-being.

REJESTRACJAREGISTRATION

Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w konferencji We invite you to register for the conference

Aby wziąć udział w konferencji, należy się zarejestrować. Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 300 zł lub 70 Euro. Osoby posiadające legitymację studenta/doktoranta oraz osoby będące pracownikami UKSW są zwolnione z opłat. In order to participate in the conference, you need to register. The registration fee is 300 PLN or 70 EUR.* Participants with a student / PhD candidate ID and CSWU employees are exempt from fees.

Posiadam legitymację studenta / doktoranta lub jestem pracownikiem UKSW I have a student / PhD student ID or I am an employee of CSWU

Opłaty proszę wnosić na następujące konta do 25 listopada. Fees should be paid to the following accounts (depending on the currency) by November 25.
Early Bird Registration till 02 November:
300 zl or 70 euro
Early Bird Registration till 02 November:
300 zl or 70 euro

Late Registration from 03 November to 25 November:
340 zl or 80 euro
Late Registration from 03 November to 25 November:
340 zl or 80 euro

Opłaty w złotych PLN:Fees in PLN:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
81 1090 1014 0000 0001 2229 7627
Santander Bank Polska S.A.
W tytule wpłaty proszę wpisać "Recent advances in psychosomatics"
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
81 1090 1014 0000 0001 2229 7627
Santander Bank Polska S.A.
In the payment title please put "Recent advances in psychosomatics"

Opłaty w euro:Fees in Euro:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
95 1090 1014 0000 0001 2427 2974
IBAN: PL
SWIFT: WBKPPLPP
Santander Bank Polska S.A.
W tytule wpłaty proszę wpisać "Recent advances in psychosomatics"
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
95 1090 1014 0000 0001 2427 2974
IBAN: PL
SWIFT: WBKPPLPP
Santander Bank Polska S.A.
In the payment title please put "Recent advances in psychosomatics"